- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D) (Ur.L.RS št. 56/2015 dne 29.7.2015) - Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur.L.RS št. 57/2015 dne 31.7.2015)

PK %J O ¯B³ , + 039ad3a4-d2db-40c8-be97-f44218149744-01.jpgUT V-e]V-e]ux Ue ˜wT“Ý–‡ÃG R„ HM@ŠŠ Ez ‘ BDšŠ C‡ Z@ð Az ¤HèAZB ©Ò{ ¡—@¨Ò‰ N¹ëÞ¹w¾Y3û]ëù㔽ÏZïÙ¿³Ï9 ;› 0ëÜÓ¾ =ÿg“u5% %õ9¨©©i€ ´Àsc¢§¿Àbba 1 @—.ó°_båb 8®pp Á¼¼¼—Øù ù!‚ ^Èo' çS 4À‹´´ !¬ VÈÿÙÎ Z@ …0% ?à %ˆâ¬ Às¾TÀ ”çø› ©i PK ¢q øÞw¿ó¿ÿèOþzxÁÿö“Ÿü§2¼áÇ?ûw þ× ýWw¿þõÿüŸÿóÑŸýôG ü7?ûáO ~ú7_ þúõ?Å«ÿxxõ×ßlŸ(o¹û_þâG?þOé ÿù G?ùéŸ}ýÎÛo¿ýuùëÁwÿ ÿæ;?øáÏþä§?ú«ö ßý7¥|ç¯ ô× ñÃà ýøO Ò~ ~ñg?üñO øÝ?ùó ýÅ þà ð7 òýöÒï| ¿ÆK¾ÿ7 ýç?ù)~ ~üÓ ýôg }øãïÿå ¿[ Q—u»»WŸ×U½úÎ×ßôÕ ù£ ü`øF¼üÃ:ß -Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D), tretja obravnava, EPA 476 - VII (pogojno) -Predlog zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), tretja obravnava, EPA 497 - VII (pogojno) - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1C), tretja obravnava, EPA 530 - VII (pogojno) PK áH£N ¯B³ , + 039ad3a4-d2db-40c8-be97-f44218149744-01.jpgUT öÌ\öÌ\ux Ue ˜wT“Ý–‡ÃG R„ HM@ŠŠ Ez ‘ BDšŠ C‡ Z@ð Az ¤HèAZB ©Ò{ ¡—@¨Ò‰ N¹ëÞ¹w¾Y3û]ëù㔽ÏZïÙ¿³Ï9 ;› 0ëÜÓ¾ =ÿg“u5% %õ9¨©©i€ ´Àsc¢§¿Àbba 1 @—.ó°_båb 8®pp Á¼¼¼—Øù ù!‚ ^Èo' çS 4À‹´´ !¬ VÈÿÙÎ Z@ …0% ?à %ˆâ¬ Às¾TÀ ”çø

edmaps.rcsb.org

Hindawi Publishing Corporation

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozu nevarnega blaga (ZPNB-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2015. Št. 003-02-6/2015-22 Ljubljana, dne 23. julija 2015

PK %J O ¯B³ , + 039ad3a4-d2db-40c8-be97-f44218149744-01.jpgUT V-e]V-e]ux Ue ˜wT“Ý–‡ÃG R„ HM@ŠŠ Ez ‘ BDšŠ C‡ Z@ð Az ¤HèAZB ©Ò{ ¡—@¨Ò‰ N¹ëÞ¹w¾Y3û]ëù㔽ÏZïÙ¿³Ï9 ;› 0ëÜÓ¾ =ÿg“u5% %õ9¨©©i€ ´Àsc¢§¿Àbba 1 @—.ó°_båb 8®pp Á¼¼¼—Øù ù!‚ ^Èo' çS 4À‹´´ !¬ VÈÿÙÎ Z@ …0% ?à %ˆâ¬ Às¾TÀ ”çø› ©i